Zaznacz stronę

SKLEPIK SZKOŁY

KWAN UM ZEN

Regulamin Sklepiku Primary Shop

I. Wstęp

1.  Sklep Primary Shop działa w siedzibie Szkoły Zen Kwan Um w Polsce przy ul. Małowiejskiej 24, 04­962 Warszawa.
2.  Pełne dane prowadzącego Sklep: Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, ul. Małowiejska 24, 04­962 Warszawa, NIP : 952­16­90­472 REGON: 012592652.
3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Konsumentów jak również prawa i obowiązki Sprzedającego jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4.  Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
5. Sklep Primary Shop nie jest sklepem internetowym. Umieszczenie sklepu Primary Shop na stronie internetowej www.zen.pl ma jedynie charakter informacyjny i nie oznacza możliwości dokonania zakupu towarów w formie on­line bez kontaktu ze sprzedawcą.
6. Właściciel sklepu ­ Szkoła Zen Kwan Um w Polsce zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej w siedzibie Szkoły lub na odległość.

II. Terminy i postanowienia ogólne

1. Sprzedający oznacza Sklep Primary Shop należący do Szkoły Zen Kwan Um w Polsce z siedzibą jak wyżej.
2. Sprzedający prowadzi sprzedaż książek i dewocjonaliów o tematyce buddyjskiej.
3. Klient oznacza osobę kupującą osobiście lub na odległość książki dostępne w sklepie Primary Shop.
4. Konsument oznacza osobę korzystającą z zakupionego w Sklepie towaru.
5. Klient i Konsument mogą ale nie muszą być tą samą osobą.

III. Realizacja zamówień

1. W celu dokonania zakupu należy:
a. udać się do Sklepu w godzinach funkcjonowania biura, która są tożsame z godzinami otwarcia Sklepu,
b. skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową z biurem Szkoły. Nr telefonu i adres mailowy znajdują się w zakładce kontakt na stronie www.zen.pl
2. W zapytaniu drogą telefoniczną lub mailową Klient podaje pozycje, którymi jest zainteresowany wymieniając:
a. tytuły książek i ich autorów oraz ilości z każdej pozycji, która ma znaleźć się w zamówieniu,
b. nazwy artykułów ­ dewocjonaliów oraz ilości,
c. adres wysyłki.
3. W odpowiedzi na zapytanie Klienta Sprzedający udzieli informacji ­ ustnej, w przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowej, w przypadku kontaktu mailowego ­ dotyczącej cen i ilości dostępnej poszczególnych towarów a także wartości całości zamówienia wraz z uwzględnieniem kosztów wysyłki.
4. Klient ma możliwość wyboru dwa rodzaje dostawy:
a. Poczta Polska,
b. Kurier Inpost
c. odbiór osobisty
d. Kurier DPD dla paczek zagranicznych

IV. Forma płatności

1. W przypadku zakupów w siedzibie Szkoły, jedyną możliwą formą płatności jest gotówka.
2. W przypadku zamówień na odległość, Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar w następujących formach:
a. przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe: MBANK Nr rachunku: 73 1140 2004 0000 3702 8298 0686
b. gotówką w przypadku odbioru osobistego, po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu czasu i miejsca odbioru towaru.

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie www Sprzedającego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty celne.
3. Cena produktu podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat związanych np. z kosztami opakowania, itp. Koszty przesyłki oraz dodatkowe opłaty doliczane są do wartości zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o wszelkich dodatkowych kosztach.

VI. Dostawa

1. Jeśli towar ma zostać przesłany na wskazany przez Klienta adres to po zarejestrowaniu na koncie Sprzedającego wpłaty w wysokości pełnej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki i innymi opłatami, albo po otrzymaniu mailem potwierdzenia dokonania przelewu Sprzedający wysyła towar na wskazany przez Klienta adres.
2. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania towaru zgodnie z wyborem rodzaju dostawy dokonanym i opłaconym przez Klienta.
3. Termin dostawy to od 5 do 7 dni, chyba że termin ten został ustalony z Klientem w sposób indywidualny. Standardowo, paczki wysyłane są raz w tygodniu (wtorek).
4. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
5. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na wskazany przy zamówieniu adres Klienta.
6. Sprzedający odpowiada za możliwość przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedającego.
7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
8. Towary dostarczane są na terenie Polski lub do wybranych krajów UE

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, ul. Małowiejska 24, 04­962 Warszawa.
2. Klient wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, ul. Małowiejska 24, 04­962 Warszawa.
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sprzedającego, ale jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta i zwrotu towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub związanych ściśle z Jego osobą świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do Jego indywidualnych potrzeb.

VIII. Prawo Klienta lub Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Klient lub Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana poprzez jedną z dostępnych poniżej opcji:
a. wiadomość e-­mail na adres finansewbs@gmail.com,
b. listownie na adres Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, ul. Małowiejska 24, 04­962 Warszawa.
c. dzwoniąc pod nr tel. 512-008-338.
W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta lub Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sprzedający rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta lub/i Konsumenta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient lub Konsument mogą żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta lub/i Konsumenta adres e­-Śmail albo pocztowy adres do korespondencji.
8. Sprzedający wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

IX. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://sklepzen.pl
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sprzedający dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
4. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta lub/i Konsumenta korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

8 + 10 =